31 ม.ค. 2560  อาคารเอ็มเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

  

ดร.อารี ธนบุญสมบัติ และ ดร. กฤษดา ประภากร  รองผู้อำนวยการ และคณะนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. ต้อนรับผู้บริหารและคณะเยี่ยมชม จากศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณประเวศ อัศวดากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  ได้พบปะแลกเปลี่ยนแนวทางการวิจัย และเข้าชมห้องปฏิบัติการของหน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรมและหน่วยวิจัยโพลิเมอร์ อาทิ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์โพลิเมอร์  ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก เพื่อสร้างความร่วมมือในอนาคตต่อไป

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก