วันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ

     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แถลงข่าวจัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 (NSTDA Annual Conference: NAC2017) ภายใต้แนวคิด “สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” (NSTDA 5.0: Building Thailand towards Sufficiency Economy) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี พบกับการประชุม/สัมมนาเจาะลึกในประเด็นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การแสดงผลงานวิจัยจาก สวทช. และเครือข่ายพันธมิตร การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ โดยภายในงานแถลงข่าว เอ็มเทคได้จัดแสดงผลงานวิจัย ได้แก่  "บรรจุภัณฑ์เห็ดหอมสด ActivePAK สำหรับเกษตรกรชาวดอย" รุ่นใหม่ “ActivePAK Ultra” ที่พัฒนาขึ้นโดยเอ็มเทค ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง ที่ช่วยคงความสด คุณค่า และรสชาติของเห็ดหอมให้สด อร่อย ได้นานสูงสุด 10 วัน พร้อมตอกย้ำจุดยืนของโครงการหลวงที่ช่วยสร้างอาชีพ และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกรชาวดอยภาคเหนือ / ผ้าไม่ถักทอ หรือ Nonwovens ผลงานออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยเอ็มเทค สำหรับใช้เป็นวัสดุทางเลือกสำหรับการเพาะปลูก เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรสมัยใหม่ / B-10 กับเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ของไทย ที่เอ็มเทคนำเทคโนโลยีการเพิ่มคุณภาพไบโอดีเซล H-FAME จากโครงการร่วมวิจัยไทย-ญี่ปุ่น ไปขยายผลในระดับโรงงานสาธิต พร้อมทดสอบใช้จริงกับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้น้ำมัน B10 ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 2558-2579

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเข้าร่วมฟังหัวข้อการประชุมวิชาการโดยลงเบียนออนไลน์ได้ที่ www.nstda.or.th/nac2017