วันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ทาวเวอร์ B อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี    

     คุณอานันท์ ปันยารชุนและคณะเข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) และ ดร.จิตติ มังคละศิริ  หัวหน้าห้องปฏิบัติการการประเมินวัฏจักรชีวิต หน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมต้อนรับและให้การบรรยายผลงานวิจัยในหัวข้อ "คุณค่างานวิจัย ของ สวทช. ที่มีต่อประเทศ" ซึ่งเอ็มเทคนำเสนองานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม 3 เรื่อง ได้แก่
   1.  ผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว  (Green GDP)
   2. แนวทางการประเมินความยั่งยืนของระบบเกษตรและอาหาร  (Sustainability Assessment of Food and Agriculture Systems: SAFA)
   3. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development Goals: SDGs)