สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ( ITAP) และ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดสัมมนา “ติดอาวุธนวัตกรรมสีเขียวเพื่อการจัดการและเพิ่มมูลค่ากากของเสียอุตสาหกรรมแบบยั่งยืน” เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงมาตรการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่ากากของเสีย เครื่องมือและตัวอย่างภาคอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการการของเสีย ทำให้อุตสาหกรรมไทยมีแนวทางในการลดปัญหาการจัดการกากของเสีย และสร้างมูลค่าเพิ่มจากกากของเสีย สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ กระบวนการผลิต นำมาซึ่งธุรกิจแบบ Zero waste และมีความสามารถในการแข่งขันแบบยั่งยืน