วันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ ชั้น 4  อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ทาวเวอร์ B อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

         สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) จัดการประชุม Steering Committee ประจำปี 2560 ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่าง กฟภ. และ สวทช. ในหลายๆ ด้าน และผลักดัน ส่งเสริม ด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ตรงตามเป้าหมาย ตามโจทย์ กฟภ. ที่มีต้นแบบงานวิจัยพัฒนา/วิศวกรรมในจำนวนหนึ่งในงานดังกล่าวยังมีการเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) นำผลงานวิจัยที่มีความร่วมมือกับ กฟภ. ไปจัดแสดงเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร่วมประชุม ผลงานที่จัดแสดง ได้แก่

  1.    โครงการการศึกษาการใช้งานระบบแบตเตอรี่เพื่อลดผลกระทบจากการผันผวนของกำลังไฟฟ้าจากพลังงานลม ในระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าขนาดเล็กแบบแยกโดด (โครงการเกาะเต่า)

  2.    โครงการศึกษาการใช้งานระบบแบตเตอรี่เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ในระบบไฟฟ้ากำลังแบบโครงข่ายขนาดใหญ่ (โครงการลมลิกอร์)

  3.    โครงการปรับปรุงระบบสายส่งกระแสไฟฟ้า

  4.    การพัฒนากระบวนการประเมินพฤติกรรมการกัดกร่อนและทำนายอายุการใช้งานของโลหะสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมบรรยากาศ