29 มีนาคม 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NSTDA Annual Conference 2017: NAC2017) ภายใต้แนวคิด “สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) นำโดย ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และคณะนักวิจัยถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับงานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมยางล้อในประเทศไทย โดย ดร.ไพโรจน์ จิตรธรรม และคณะนักวิจัยจากหน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ / ความก้าวหน้าด้านน้ำมันไบโอดีเซล บี 10 โดย ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล และคณะนักวิจัยจากหน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน /นอนวูฟเวน : การออกแบบและเทคโนโลยีการขึ้นรูป เพื่อการใช้งานเชิงเทคนิค โดย ดร.จุรีรัตน์ ประสาร และคณะนักวิจัยจากหน่วยวิจัยโพลิเมอร์

       งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NSTDA Annual Conference 2017: NAC2017)จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนา ที่ได้สนับสนุนและดำเนินงานโดยนักวิจัยของ สวทช. ทั้ง 4 ศูนย์แห่งชาติ ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนประเทศในด้านต่างๆ ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม การผลิตและบริการ

       กิจกรรมหลักในงาน NAC2017 ประกอบด้วย เวทีเสวนาพิเศษในหัวข้อ “ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับแรงบันดาลใจ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ / การสัมมนาวิชาการ เวทีนำเสนอความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น 52 หัวข้อ / นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. และพันธมิตร 5 โซน ได้แก่ โซนเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 โซนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และโครงการตามพระราชดำริ  โซนงานวิจัยโซนงานวิจัยพร้อมถ่ายทอด และโซนบริษัทผู้เช่าภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย / การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบของ สวทช. สำหรับภาคเอกชนกว่า 30 ห้องปฏิบัติการ และมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีตำแหน่งงานมากกว่า 2,000 ตำแหน่ง

       งาน NAC2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม -1 เมษายน 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ผู้สนใจสามารถร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-564-8000 หรือ www.nstda.or.th/nac2017