วันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

ดร.อารี ธนบุญสมบัติ รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วยทีมนักวิจัย ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะทำงานจากบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารอันตรายและอาคารทดสอบต้นแบบการล้างท่อส่งแก๊สธรรมชาติ พร้อมทั้งสรุปแผนงานวิจัยทำความสะอาดท่อส่งแก๊สธรรมชาติร่วมกัน


  

ทั้งนี้ งานวิจัยทำความสะอาดท่อส่งแก๊สธรรมชาติ เป็นโครงการวิจัยที่ทำเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างคณะทำงานจากบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  และทีมวิจัยในเอ็มเทค จาก 3 ห้องปฏิบัติการด้วยกัน คือ ห้องปฏิบัติการวัสดุและงานระบบเพื่อใช้ประโยชน์ทางพลังงานไฟฟ้าเคมี ห้องปฏิบัติการวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารอันตรายและอาคารทดสอบต้นแบบการล้างท่อส่งแก๊สธรรมชาติ และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุและเทคโนโลยีพื้นผิว ซึ่งในปัจจุบันเป็นการดำเนินการวิจัยเข้าสู่ปีที่ 3 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาสูตรสารเคมีที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำความสะอาดท่อส่งแก๊สธรรมชาติ  มีต้นทุนต่ำในการใช้งานและมีความปลอดภัยในการใช้งาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ยังมุ่งเน้นทำการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและระดับภาคสนามสำหรับท่อส่งแก๊สธรรมชาติ เพื่อให้สามารถนำสูตรสารเคมีและกระบวนการทำความสะอาดที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้งานได้จริงในอนาคต

 

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารอันตรายเอ็มเทค
  

 

เยี่ยมชมอาคารทดสอบต้นแบบการล้างท่อส่งแก๊สธรรมชาติ