22 ก.ย. นี้ ณ ห้อง M120 อาคารเอ็มเทค
 
ห้องปฏิบัติฟิลิกส์โพลิเมอร์ หน่วยวิจัยโพลิเมอร์ เอ็มเทค ร่วมกับ บริษัท HORIBA Thailand จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ The Advanced Technology in Photoluminescence Spectroscopy and its Applications”   วันที่  22 กันยายน 2560 ณ ห้อง M120 อาคารเอ็มเทค
 
โดยมีหัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจ ดังนี้ The Advanced Technology in Photoluminescence Spectroscopy, The Advanced Application in Time Resolved Fluorescence Spectrometer, The Applications of Photoluminescence Spectroscopy from HORIBA Scientific จากวิทยากรร่วมบรรยาย ได้แก่ ดร. สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการฟิสิกส์โพลิเมอร์, Dr. Alex Siemiarczuk, Principal Scientist จาก HORIBA Instruments Inc, USA และชมการสาธิตใช้เครื่องมือ การสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้สร่วมจำนวน 60 คน