ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับหน่วยงานชั้นนำของประเทศ กำหนดจัดการประชุมวิชาการทางด้านการกัดกร่อนและการป้องกันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 (2nd Thailand Corrosion and Prevention Conference 2017: TCPC2017) หัวข้อ “Corrosion Innovation Driving Force for Industry 4.0” ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
 
 
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อารี ธนบุญสมบัติ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมกับ รศ.ดร. กอบบุญ หล่อทองคํา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ​การประชุมวิชาการครั้งนี้ มีการบรรยาย Plenary Session มีหัวข้อดังนี้ (1) “Data-driven Approach to Reduce the Cost of Corrosion” โดย Prof. Li Xiaogang University of Science & Technology Beijing, (2) “People's Republic of China, Role of Material / Corrosion Engineers in Improving the Mechanical Integrity” โดย Dr. Tzu-Ping Cheng จาก Industrial Technology Research Institute, Republic of China บรรยากาศภายในงานมีผู้เข้าร่วมทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทางด้านการกัดกร่อนจำนวนกว่า 300 คน 
 
 
ภายในงานดังกล่าวนอกจากการประชุมวิชาการแล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานและบริษัทเอกชนต่างๆ กว่า 23 หน่วยงาน ได้แก่ J.S.T. Group, Thai Galvanizing Association, Zerust Specialty Tech Co., Ltd., PTT Maintenance Engineering Co., Ltd., Quality Report, IS Industrie (Thailand) Ltd., Helmut Fischer (Thailand) Co, Ltd., NDT Instruments (Thailand) Co., Ltd., Siam Gen Co., Ltd., Jotun Thailand Limited, Dacon Inspection Services Co., Ltd., Asia Pacific Drilling Engineering Co., Ltd., AkzoNobel, Dimet (Siam) PCL and Asian Corrosion Control Technology Ltd., Thai Parkerizing Co., Ltd., Pan Mechanic Engineering Co., Ltd., Sea Horse Services Sdn. Bhd., Electricity Generating Autority of Thailand, Outokumpu (S.E.A) Pte., Ltd., Thai Marine Protection Co., Ltd. และ Integ Co., Ltd. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถ่ายทอดผลงานในอุตสาหกรรมการกัดกร่อนโลหะในประเทศ  เพื่อเกิดความร่วมมือในอนาคตต่อไป​