9 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

                ดร.วิชชุดา เดาด์ นักวิจัย จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก  หน่วยวิจัยโพลิเมอร์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินำเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ ACTIVE PACK (ถุงหายใจได้)” ในการอบรมสัมมนา หัวข้อ “การพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรม 4.0” เพื่อรองรับแนวโน้มการแข่งขันในตลาดโลกที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยนวัตกรรม 4.0” เพื่อนำเทคโนโลยีด้าน “สมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart famer)” เน้นการพัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งหากเราสามารถควบคุมปัจจัยสภาพแวดล้อมในการผลิต หรือกระบวนการทางเกษตรกรรมได้ สามารถทำให้พืชผลทางการเกษตรได้ผลลัพธ์ที่สูงมีคุณภาพ ความปลอดภัย ตรวจสอบย้อนกลับได้และมีการบันทึกข้อมูลทางการเกษตรเพื่อวางแผนการผลิตในรอบต่อๆไป นอกจากนี้ ยังนำผลงานวิจัย “นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ ACTIVE PACK (ถุงหายใจได้)” ไปจัดแสดงให้กับผู้ร่วมสัมมนาและผู้สนใจได้รับรู้ข้อูลและทดลองสัมผัส