13 พฤศจิกายน 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. รังสิต ปทุมธานี
 
 
 
หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. จัดกิจกรรมค่าย “ค่ายหุ่นยนต์ครู เอ็มเทค – สสวท.” ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2560 มุ่งหวังจะส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ในศาสตร์ด้าน Robotics ในระดับโรงเรียนให้กับนักเรียน ก่อนที่จะก้าวสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไปด้วยพื้นฐานที่ดี และเป็นทรัพยากรบุคคลที่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ได้ในอนาคต ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. รังสิต ปทุมธานี
 
 
ในงานนี้มี ดร. นิรุตต์ นาคสุข รักษาการผู้อำนวยการหน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม เอ็มเทค  กล่าวต้องรับและกล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลกฤต กฤชไมตรี  รองผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. โดยกิจกรรมในครั้งนี้จะเน้นไปที่ทฤษฎีพื้นฐานเบื้องต้นทางด้าน hardware and software, การเขียนโปรแกรมพื้นฐานโดยใช้บอร์ด Arduino, การออกแบบกลไกทางกลอย่างง่ายและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องการออกแบบ, การควบคุมกลไกต่าง ๆ จากการนำข้อมูลจากเซ็นเซอร์มาวิเคราะห์และประมวลผล รวมถึงการทำวิจัยและหาข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบและสร้างต้นแบบอย่างง่าย เนื่องจากศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ Robotics มีความหลากหลายและมีเนื้อหาค่อนข้างกว้างเพราะการออกแบบและสร้างระบบหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติที่จะตอบปัญหาเฉพาะเรื่องจำเป็นต้องใช้ความรู้เฉพาะในแต่ละเรื่องที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ดีเนื้อหาการอบรมถูกออกแบบให้ครูอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีพื้นฐานบางอย่างที่จำเป็นที่สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ต่อยอดการเรียนการสอนในอนาคตได้ 
 
 
เอ็มเทค คาดหวังว่าครูที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้เข้าใจถึงกระบวนการบูรณาการศาสตร์แขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการออกแบบและสร้างต้นแบบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถและความเข้าใจของเด็กนักเรียนผ่านการเรียนการสอนแบบ project based ได้ โดยกิจกรรมค่ายครั้งนี้ มีคุณครูได้รับการคัดเลือกเข้ากิจกรรมจากโรงเรียนต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 50 ท่าน