หน่วยวิจัยเซรามิกส์ เอ็มเทค ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ร่วมกับ Center of Excellence Geopolymer and Green Technology (CEGeoGTech) ประเทศมาเลเซีย จัดงานประชุมเชิงวิชาการเรื่อง GEOPOLYMER & GREEN MATERIALS SYMPOSIUM  (GGMS2017) ในวันที่ 15 พ.ย. 2560 ณ ห้องบุษกร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

 

การสัมมนาได้รับเกียรติจาก ดร. อารี ธนบุญสมบัติ รองผู้อำนวยการ เอ็มเทค กล่าวต้อนรับและเปิดงาน และมี ดร. ดวงเดือน อาจองค์ ผู้อำนวยการ หน่วยวิจัยเซรามิกส์  กล่าวรายงานการจัดงาน โดยงานสัมมนามีการนำเสนอผลงานวิจัยทางด้าน Geopolymer & Green Materials หลายหัวข้อที่น่าสนใจ  ทั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน และแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเกิดการร่วมมือในด้านการวิจัยต่อไปในอนาคต