22 – 25พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

       ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) โดยดร.สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ และนางสาวชลลดา ดำรงค์ ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยาขั้นสูง หน่วยวิจัยโลหะ ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน “METALEX2017” มหกรรมเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมโลหะการระดับอาเซียน โดยในงานดังกล่าว เอ็มเทคจัดแสดงผลงานวิจัยเกี่ยวกับ “ALUMINIUM FOAM : Soundabsorber” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานภาครัฐและภาคเอกชนเป็นจำนวนมาก