1 – 4 ธันวาคม 2560 ณ ฮอลล์ 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

                ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ( เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน “Thailand Friendly Design Expo 2017” มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 แนวคิดหลักของการจัดงานในปีนี้คือ “สังคมผู้สูงวัย เข้าถึงได้ทุกคน” (Ageing Society: Access for All) เพื่อตอบโจทย์การจัดทำสภาพแวดล้อม การออกแบบและสร้างทำ ตึกอาคาร สถานที่ ระบบขนส่งมวลชน ตลอดจนสินค้าผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ที่พร้อมรองรับการเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงวัย ใส่ใจสิทธิความเสมอภาคของคนพิการ และส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวล

ในงานดังกล่าว เอ็มเทค จัดแสดงผลงานวิจัย ได้แก่
1.รถเข็นนั่งปรับนอนสำหรับการถ่ายภาพเอกซเรย์ นำโดยดร.ดนุ พรหมมินทร์ ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์ หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

2.คิดได้ ทำได้ รถเข็นไฟฟ้า นำโดยดร.ดนุ พรหมมินทร์ ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์ หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

3.BEN อุปกรณ์ช่วยขึ้นลงเตียงแบบปรับนั่งได้ นำโดยดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ ห้องปฏิบัติการการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม

                งาน Thailand Friendly Design Expo 2017 หรือเรียกชื่อย่อว่า งาน FD Expo ซึ่งจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 2 จัดโดย มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล โดยการสนับสนุนขององค์กรมหามิตรอารยสถาปัตย์ไทยในเวทีโลก นำโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)