13 ธันวาคม 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

     ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) และนักวิจัยเอ็มเทคให้การต้อนรับ และแนะนำผลงานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์แก่ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ ซึ่งเข้าเยี่ยมชมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยโดยเอ็มเทค จัดแสดงผลงานวิจัยจากหน่วยวิจัยชีวการแพทย์ หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม หน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน และหน่วยวิจัยโพลิเมอร์