- รายงานสรุปแถลงผลงานรัฐบาลรอบ ๖ เดือน และเอกสารนำเสนอผลงาน ๕ ด้าน (ด้านความมั่นคง, ด้านเศรษฐกิจ, ด้านการต่างประเทศ, ด้านกฎหมาย และด้านสังคม) 
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.thaigov.go.th/th/download/item/๙๑๒๙๖-๙๑๒๙๖.html  

รายงานฉบับสมบูรณ์แถลงผลงานรัฐบาลรอบ ๖ เดือน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.thaigov.go.th/th/download/item/๙๑๓๓๑-๙๑๓๓๑.html