หน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ (Natural Rubber Focus Unit)

หน่วยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการแปรรูปปาล์มน้ำมัน (Technology for Oil Palm Processing Focus Unit)