หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม (Design and Engineering Research Unit)

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์ (Ceramics Technology Research Unit)

หน่วยวิจัยโพลิเมอร์ (Polymers Research Unit)

หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering Research Unit)

หน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน (Materials for Energy Research Unit)

หน่วยวิจัยด้านประสิทธิผลการใช้งานวัสดุ (Materials Reliability Research Unit)

หน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Research Unit)