รางวัล

ประเภทผลงานวิจัย วิชาการ

ระดับชาติ

ประเภท:โปสเตอร์

ผลงานที่ได้รับรางวัล: การเตรียมตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาคาร์บอนจากใบธูปฤาษีสำหรับปรับปรุงคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซล

นักวิจัยเจ้าของผลงาน:

1.น.ส. ดลฤดี จารุวัฒน์               

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2.น.ส. ปานชีวา อุดมทรัพย์        

ห้องปฏิบัติการ พลังงานทดแทน หน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

3. ดร.นุวงศ์ ชลคุป                     

ห้องปฏิบัติการ พลังงานทดแทน หน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

4. ผศ. ดร. อภิลักษณ์ เอียดเอื้อ     

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อรางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ: Best Poster Presentation Award

หน่วยงานที่ให้รางวัลและเกียรติยศ: หน่วยงานMaterials Research Society of Thailand

ผู้มอบศ. ดร. สันติ แม้นศิริ(Prof. Dr. Santi Maensiri)

พิธีมอบรางวัลและเกียรติยศ: ชื่องานThe First Materials Research Society of Thailand International Conferenceสถานที่ศูนย์ประชุมดิเอ็มเพลส โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่

วันที่31ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560,

ที่มาและความสำคัญของรางวัลและเกียรติยศ

เป็นรางวัลที่คณะกรรมการพิจารณามอบให้แก่ผู้นำเสนองานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ ที่สามารถอธิบายงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการ/ผลงานที่ได้รับรางวัลและเกียรติยศ

            งานวิจัยนี้เป็นการเตรียมตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาคาร์บอนจากใบธูปฤาษีซึ่งเป็นวัชพืชที่มีจำนวนมากและพบได้ทั่วไป ใบธูปฤาษีเป็นสารชีวมวลที่ประกอบด้วยเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน ซึ่งเป็นสารประกอบที่สามารถเปลี่ยนเป็นคาร์บอนได้โดยใช้กระบวนการไฮโดรเทอร์มัล-คาร์บอไนเซชัน โมเลกุลของน้ำเข้าทำปฏิกิริยาภายในโครงสร้างของใบธูปฤาษีภายใต้ความร้อนและความดัน ส่งผลให้คาร์บอนที่ได้มีพื้นที่ผิวและความเป็นรูพรุนมากขึ้น เป็นลักษณะที่เหมาะสำหรับใช้เป็นตัวรองรับโลหะเร่งปฏิกิริยาเนื่องจากจะช่วยส่งเสริมให้โลหะกระจายตัวได้ดีขึ้นโดยตัวเร่งปฏิกิริยาที่สังเคราะห์ขึ้นมาจะถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลด้วยกระบวนการพาร์เชี่ยล-ไฮโดรจีเนชัน