11-12 มกราคม 2561 ณสำนักงานเทศบาล ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

     ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยนางสาวบงกช แพรวพิพัฒน์ วิศวกรจากห้องปฏิบัติการอุปกรณ์ทางการแพทย์ หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ดำเนินโครงการ “การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ” ในเขตภาคเหนือ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่  11-12 มกราคม 2561 โดยมี นายเสกสรรค์ จันทร์ถิระติกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่จันและ ปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน ผู้อำนวยการฝ่าย สวทช.ภาคเหนือ ให้การต้อนรับ ในครั้งนี้ เอ็มเทค ดำเนินการ ตรวจวัดเท้าเพื่อตัดรองเท้าเฉพาะบุคคลและมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านคุณสมบัติของโครงการเพื่อเพิ่มความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีแก่ผู้สูงอายุ ในการเดิน ยืน หรือทำกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้การยืนเดินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 60 ราย และจะนำรองเท้ามามอบให้อาสาสมัครผู้สูงอายุหลังจากนี้ประมาณ 3 เดือน

Scroll Up