17มกราคม 2561ณ ห้องนนทรี 1ชั้น 4เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

 

                สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดงานสัมมนาหัวข้อ “การยกระดับผักและผลไม้ไทยสู่มาตรฐานสากล” ภายใต้โครงการยกระดับผักและผลไม้ไทย : โอกาสสำหรับพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน เพื่อนำเสนอและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรซึ่งจะมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการทั้งในด้านการผลิต การค้า การส่งออก และการตรวจรับรองตามมาตรฐานต่างๆ โดยมี นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ รองประธานกรรมการหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑา หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน บรรยายเรื่องการตรวจรับรองระบบมาตรฐานของเอกชนและภาครัฐเพื่ออนาคต และคุณพิทักษ์ สุภนันทการ กรรมการผู้จัดการ บจก.ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) กล่าวถึงขั้นตอนการขอรับรองสองระบบมาตรฐานของเอกชน ทั้งนี้นางสาวชนากานต์ สันตยานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรม ITAP สวทช. ได้แนะนำขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ ThaiGAP มีผู้ประกอบการผักและผลไม้ไทยกว่า 80 คน เข้าร่วม

Scroll Up