17 – 23 มกราคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จ.บึงกาฬ

 

     ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดแสดงผลงานวิจัยด้านยางพารา ในงานวันยางพาราและกาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชารุ่งเรือง เมืองศูนย์กลางยางพารา เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า เปิดประตูการค้าอินโดจีน” ซึ่งเป็นงานยางพาราเอ็กซ์โปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอีสาน ภายในงานดังกล่าว เอ็มเทค จัดแสดงผลงานวิจัย ได้แก่ สารยืดอายุน้ำยางสดเพื่อการผลิตยางแผ่น (ThEPS) , สารรักษาสภาพน้ำยางยุคใหม่ (TAPS) , การแปรรูปยางพารายางโมเสก ( Mosaic rubber) และ ยางล้อประหยัดพลังงาน โดยได้รับความสนใจจาก ผู้ประกอบการ เกษตรกรชาวสวนยาง และบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมวาดภาพ ระบายสี และพับกระดาษ เพื่อเสริมส้รางทักษะและเสริมสร้างควาสมาธิให้แก่เด็กๆ ที่เข้าร่วมงาน

Scroll Up