31 มกราคม 2561 ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

                พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบโล่ตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ แก่นายรื่นเริง พรประดับ ตัวแทนฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐานภายใน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) เพื่อเป็นการเชิดชูและประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการ โรงแรม และสำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการสำนักงานเขียว (Green Office) ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุง บริหาร และการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการจัดการของเสียหรือมลพิษ

Scroll Up