20 มีนาคม 2561 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย,Next Generation Fuel & Smart Power Train (NGFSPT) และ University of Ulsan สาธารณรัฐเกาหลี จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Next Generation Vehicle” ในระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุม ASEAN NEXT 2018

การก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) ในปีพ.ศ. 2558 ประเทศตลาดเกิดใหม่ (emerging countries) ในภูมิภาคอาเซียนมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรวมกันมากกว่า 2.6 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ มีประชากรรวมกันมากกว่า 622 ล้านคน ซึ่งส่งผลให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันกับ 7 ของโลก นอกจากนี้ภูมิภาคอาเซียนยังเป็นตลาดยานยนต์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก รองจากประเทศจีน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และประเทศญี่ปุ่น โดยมียอดขายรถยนต์ทั้งสิ้น 3 ล้านคัน และมียอดการผลิตรถยนต์และรถบรรทุกทั้งสิ้น 4 ล้านคัน/ ปี ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่ภูมิภาคนี้จะสามารถดึงดูดผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์จากต่างชาติมาตั้งฐานการผลิตในภูมิภาคนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการขายในภูมิภาคอาเซียนและเพื่อการส่งออกไปจำหน่ายที่ประเทศอื่นๆทั่วโลก

จากแนวโน้มเทคโนโลยีการพัฒนายานยนต์ของโลก ยานยนต์แห่งอนาคต (next generation vehicle) ถือเป็นหัวข้อที่ได้รับการอภิปรายและมีการวิจัยและพัฒนาในแง่มุมต่างๆอย่างกว้างขวาง เช่น ความเข้ากันได้ของเชื้อเพลิงชีวภาพคาร์บอนต่ำ (low-carbon fuel compatibility) การเกิดประจุไฟฟ้า (electrification) ระบบขับขี่อัตโนมัติ (autonomous driving)

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้จะมุ่งเน้นหัวข้อเกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพคาร์บอนต่ำ และการเกิดประจุไฟฟ้าของยานยนต์แห่งอนาคตในบริบทของขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการอภิปรายระหว่างประเทศผู้พัฒนาเทคโนโลยีโดยเฉพาะสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศผู้ใช้เทคโนโลยีในอาเซียน นอกจากนี้การอภิปรายยังรวมถึงแนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์และกรณีศึกษารวมถึงการถอดบทเรียนเพื่อช่วยให้ประเทศในภูมิภาคอาเซียนเตรียมพร้อมรับยานยนต์แห่งอนาคตในอนาคตอันใกล้

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายและการอภิปรายหัวข้อเชื้อเพลิงชีวภาพคาร์บอนต่ำและหัวข้อยานยนต์ไฟฟ้า โดยวิทยากรจากสาธารณรัฐเกาหลี การเยี่ยมชมสถาบันวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยานยนต์ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงชีวภาพคาร์บอน โดยมีผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและนักวิจัยด้านวิศวกรรมยานยนต์ให้ความสนใจเข้าร่วมงานประชุมกว่า 100 คน

Scroll Up