21 มีนาคม 2561 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติในหัวข้อ “Failure and Corrosion Prevention Strategy for Aging Infrastructure in Public and Industrial Sectors” ระหว่างวันที่ 21- 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร ภายในงานของการประชุม ASEAN NEXT 2018 โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องปัญหาความเสียหายและการกัดกร่อน รวมถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในโครงสร้างพื้นฐานทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม อาทิ รางรถไฟ อุปกรณ์หม้อต้มไอน้ำ ระบบท่อส่งกาซธรรมชาติ คอนกรีตเสริมแรง และโครงสร้างของเหล็กกล้าต่างๆ เป็นต้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านการวิเคราะห์ความเสียหายและการกัดกร่อน ซึ่งต่างมาให้ข้อมูลด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมสภาพของโครงสร้างภายในที่เกิดจากภูมิอากาศร้อนชื้น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการออกแบบหรือการบำรุงรักษาสิ่งปลูกสร้างที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรณีศึกษาและวิธีป้องกันเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับโครงสร้างพื้นฐาน โดยวิทยากร 2 ท่านจากประเทศไต้หวันและประเทศเกาหลีใต้ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ รวมถึงวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายจากประชมคมอาเซียน เช่น เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว พม่า และ ไทย มีความพร้อมในการแบ่งปันประสบการณ์ที่มีค่ากับผู้ข้อร่วมการสัมมนาทุกท่าน เพื่อให้เกิดการเริ่มต้นของการสร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกันความเสียหายและการกัดกร่อน ระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียนและขยายผลต่อไปในอนาคตให้มากขึ้น

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ และการประชุมฯนี้ จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการวิเคราะห์ความเสียหายอย่างเป็นระบบ การตรวจสอบปัญหาความเสียหายที่ซับซ้อน และการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสียหายได้แม่นยำมากขึ้น กิจกรรมนี้ยังสร้างโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือทางการวิจัยกับองค์กรนานาชาติในอนาคตอีกด้วย โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ความเสียหายและการกัดกร่อนจากมหาวิทยาลัย บริษัทเอกชน องค์การภาครัฐ เข้าร่วมการประชุมกว่า 70 ท่าน

Scroll Up