22 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เรื่อง “การสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12” (สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน)

โดยมีสาระสำคัญของความร่วมมือดังต่อไปนี้ (1) สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 (สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน) ในรูปแบบต่างๆ สำหรับประเทศไทย และ (2) สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของคู่ภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยปัจจุบัน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้รับมอบหมายหน้าที่จากรัฐบาลให้เป็นเลขานุการร่วมของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(กพย.) และ ศูนย์ประสานงานของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืนของประเทศไทย

Scroll Up