ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เอ็มเทค ร่วมกับ Kingston University สหราชอาณาจักร จัด Workshop ในหัวข้อ “Advanced Materials for Environmental Protection” ภายใต้การสนับสนุนของ The Newton Fund, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ British Council  โดยมี ดร. อารี ธนบุญสมบัติ รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน และ คุณชัญญา ทั้งสุข ผู้จัดการฝ่ายกองการศึกษา ภาควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและงานวิจัย จากสถาบัน British Council ร่วมบรรยายแนะนำโครงการ 

 

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ ภายในงานเป็นการนำเสนอผลงานและนำเสนอโปสเตอร์วิชาการ วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์วัสดุให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลก เพื่อส่งผลต่อสุขภาพความมั่นคงด้านอาหารและเศรษฐกิจต่อไป

Scroll Up