คุณศิริวรรณ ตัณฑเวชกิจ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธานเปิดการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) รอบชิงชนะเลิศ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดี และอาจารย์ชลิตา หิรัญสุข (หัวหน้าโครงการฯ RDC2018 ภาคใต้) อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) คุณณรงค์ จันทกาญจน์ หัวหน้าสำนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หาดใหญ่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ในหัวข้อ Robot for Smart Manufacturing โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) โดยการสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสนับสนุนสถานที่จัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

การแข่งขันครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 56 คนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (Robot Design Contest: RDC2018) ระดับประเทศ และค้นหานักศึกษาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน International Design Contest 2018 หรือ IDC Robocon 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่นต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.mtec.or.th/rdc2018 หรือ Facebook: RDCThailand

Scroll Up