27 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, คุณเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และนายปกรณ์ ภู่หนู ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-บริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานเปิดการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 หรือ RDC2018 รอบชิงชนะเลิศ ระดับภูมิภาค (ตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันออก) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

การแข่งขันในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 27 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเรียนรู้การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา มีสถาบันเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้น 9 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รวมผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 50 คน และ Institute of Technology of Cambodia ได้นำนักศึกษาจากประเทศกัมพูชาอีก 10 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เพื่อหาตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ และค้นหานักศึกษาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน International Design Contest 2018 หรือ IDC Robocon 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่นต่อไป

โครงการการแข่งขันดังกล่าว ได้มีส่วนในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีความรู้และความสามารถทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ ส่งเสริมกระตุ้นความสนใจของเยาวชนให้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณร่วมกับเพื่อนต่างสถาบันมากขึ้น โดยผลการแข่งขัน มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ: ทีมมังกร 555+

นายกลุภัทร นามวงศ์ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นายภัทราวุธ อุปถัมภ์ – มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
นายศิธวัช ศุภาภัทร์พงศ์ธน – มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
นายประวิทย์ รักชาติ – วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
นายธารา เทพรัตน์ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: ทีมมังกรไฟ

นายพันกร ต่างประเทศ – วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
นายณัฐวุฒิ อ่ามเสือ – มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นางสาวชมพูนุช ภูมิจันทึก – มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นายชำนาญ วงษ์ชาลี – มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
นายอธิวัฒน์ สัพบุรุษ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ทีมมังกรอวกาศ

นางสาวซเรยมวย เซา – มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
นางสาวเกวรีย์ สุฤทธิ์ – มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นายวัชร สีส – มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นายปฏิวัติ บัวศรี – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงครอีสาน
นายชาคริต ปล้องกระโทก – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.mtec.or.th/rdc2018 หรือ Facebook: RDCThailand

Scroll Up