7 – 8 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยห้องปฏิบัติการอุปกรณ์ทางการแพทย์ หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ดำเนินโครงการ “การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ” ในเขตภาคตะวันออก ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา (Pattaya City Hall) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่  7 – 8 มิถุนายน 2561 โดยมี คุณพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม และคุณธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้คณะทำงานได้ดำเนินการตรวจวัดเท้า เพื่อตัดรองเท้าเฉพาะบุคคล และส่งมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านคุณสมบัติของโครงการเพื่อสุขภาพที่ดีแก่ผู้สูงอายุ ในการทำกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้การยืนและเดินในชีวิตประจำวัน มีผู้สนใจผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโครงการ 59 ราย โดยคณะทำงานมีแผนจะนำรองเท้าเฉพาะบุคคลกลับมาส่งมอบให้อาสาสมัครผู้สูงอายุหลังจากนี้ประมาณ 2 เดือนและติดตามผลการใช้งานต่อไป

Scroll Up