15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม สุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จ.อุบลราชธานี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดงาน “สวทช. – วิทย์สัญจร” ครั้งที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้แนวคิด “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของ สวทช. และเครือข่ายพันธมิตรออกสู่สังคม ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณประโยชน์ โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ดร. ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการ สวทช. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรม หอการค้า ผู้ประกอบการ นักวิจัย เกษตรกร คณาจารย์ นักเรียน และประชาชนในภาคอีสานตอนล่าง เข้าร่วมงาน 

กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานฯ ได้แก่ การบรรยายพิเศษและการสัมมนา การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย และบริการภาคเอกชนในรูปแบบต่างๆ ของ สวทช. เครือข่ายพันธมิตร ชุมชน และการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการชุมชนที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิต

เอ็มเทค นำผลงานวิจัยร่วมจัดแสดงเรื่อง “สารยืดอายุน้ำยางสดสำหรับทำยางแผ่น (BeThEPS)” และ “การพิมพ์สกรีนผ้าด้วยสีธรรมชาติ” โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลนำไปสู่โจทย์วิจัยที่ต้องพัฒนาต่อยอดตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย

Scroll Up