วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง Mandarin C โรงแรมแมนดาริน

     คุณสมชาย สถากุลเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาสรุปผลการศึกษา “โครงการศึกษาและทดสอบสัดส่วนการผสมน้ำมันดีโซฮอล์ที่เหมาะสม” โดยมี คุณ สุวัฒน์ กมลพนัส คณะทำงานกลุ่ม Bioeconomy ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) และทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทน หน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ได้แก่ ดร. นุวงศ์ ชลคุป ดร. มานิดา ทองรุณ และ ดร. พีรวัฒน์ สายสิริรัตน์ เป็นวิทยากรในการสัมมนาครั้งนี้

     ดร. มานิดา ทองรุณ นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย “การศึกษาและทดสอบสัดส่วนการผสมน้ำมันดีโซฮอล์ที่เหมาะสม”  กล่าวว่า “เอ็มเทคได้รับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ผ่าน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  เพื่อหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมของเชื้อเพลิงดีโซฮอล์สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซล โดยเชื้อเพลิงดีโซฮอล์ในที่นี้ คือเชื้อเพลิงดีเซลที่มีเอทานอลเป็นส่วนผสมโดยใช้ไบโอดีเซลเป็นตัวประสานเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อเพลิงเกิดการแยกชั้น ทั้งนี้ในการหาอัตราส่วนผสมของน้ำมันดีโซฮอล์ที่เหมาะสม ทางโครงการได้ดำเนินงานวิจัยและทดสอบทั้งสิ้น 6 ขั้นตอน ครอบคลุมทั้งทางด้าน การศึกษาเสถียรภาพของน้ำมันดีโซฮอล์ที่ไม่เกิดการแยกชั้นเมื่ออุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมลดต่ำลง  และเมื่อเก็บน้ำมันไว้เป็นระยะเวลานานทั้งที่อุณหภูมิห้องหรือที่อุณหภูมิต่ำ การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเชื้อเพลิงดีโซฮอล์ที่อาจเปลี่ยนไปตามระยะเวลาการจัดเก็บ ความเหมาะสมและความเข้ากันได้ของวัสดุทั้งที่เป็นโลหะและไม่ใช่โลหะในเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้เชื้อเพลิงดีโซฮอล์โดยวิธีการจุ่มแช่ สมรรถนะ กำลัง การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณสารมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซลที่ไม่มีการดัดแปลงเมื่อใช้เชื้อเพลิงดีโซฮอล์  รวมถึงการสึกหรอ และความทนทานของเครื่องยนต์จากการใช้งานจริงบนท้องถนนเป็นระยะทาง 100,000 กิโลเมตร  ตลอดจนการศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐศาสตร์ ทางด้านพลังงาน ทางด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อมีการใช้น้ำมันดีโซฮอล์เปรียบเทียบกับการใช้พลังงานทดแทนทางด้านอื่น เช่น ไบโอดีเซล NGV เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลักดันให้มีการใช้งานเชื้อเพลิงดีโซฮอล์ภายใต้เศรษฐกิจชีวภาพ”

     การจัดสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการทดสอบในโครงการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐ หน่วยงานการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัย และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการสัมมนา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนทั้งสิ้น 150 คน 

Scroll Up