วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต และ ศูนย์สาธิตระบบการผลิตยุคใหม่ซอยตรีมิตร (กล้วยน้ำไท) ถนนพระรามที่ 4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานครฯ

  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสัญจรขึ้น ณ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC) และ ศูนย์สาธิตระบบการผลิตยุคใหม่ ซอยตรีมิตร กรุงเทพมหานครฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยศูนย์ฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการสาธิตเครื่องมือในศูนย์ โดยมี ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก กล่าวต้อนรับและนำเสนอที่มาที่ไปของศูนย์ ITC  พร้อมทั้งศึกษาดูงาน แผนการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ และการออกแบบและผลิตเพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการ SMEs ด้าน Lean Automation System Integrator (LASI)  เพื่อดูระบบการจัดการอุตสาหกรรมไทยให้เป็นระบบและชี้แนะแนวทางการวิจัยพัฒนาของเอ็มเทค เพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการไทยในอนาคต

 ในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม อาทิ ดร. ดำริ สุโขธนัง ประธานกรรมการบริหารศูนย์ฯ ศ. นพ. จรัญ มหาทุมะรัตน์ และ ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของศูนย์ฯ อาทิ ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  ดร. อารี ธนบุญสมบัติ คุณศิริวรรณ ตัณฑเวชกิจ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ โดยมี ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป นักวิจัยอาวุโส ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์ กล่าวถึงการบูรณาการงานวิจัยด้าน Medical Device เพื่อตอบโจทย์ประเด็นมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต (Health and Quality of Life)

การประชุมคณะกรรมการบริหารสัญจร ได้รับประโยชน์ทั้งด้านการติดตามดูความก้าวหน้างานวิจัย รวมทั้งการเยี่ยมชม ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม หรือ Industry Transformation Center : ITC ซึ่งเอ็มเทคมีส่วนสำคัญในการก่อตั้ง และออกแบบการให้บริการที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการไทย ตามนโยบายแนวทางประชารัฐในการช่วยเหลือพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำทางธุรกิจ การวิจัยเชิงพาณิชย์ ออกแบบและผลิต รวมทั้ง ด้านการเงิน ตลอดจนการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่การดำเนินธุรกิจและการพัฒนาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำประโยชน์ที่ได้มาเป็นนโยบายในการบริหารศูนย์ ฯ และทิศทางในการวิจัย ต่อไป

Scroll Up