วันที่ 3-5  สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี
     ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแสดงผลงานวิจัยในงาน Thailand Social Expo 2018 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพด้านสังคม นวัตกรรม เทคโนโลยี และการประชุมวิชาการด้านสังคมของไทยและอาเซียน ภายใต้ธีม “Moving towards brighter future with stronger people” โดยมีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพการจัดงาน โดยงานวิจัยที่เอ็มเทคนำไปจัดแสดง ได้แก่ นวัตกรรมด้าน Human – centric Design สำหรับผู้สูงอายุ
1. JOEY – The active bed
2. BEN – The bedside booster
3. AKIKO
4. MONICA
     โดย ดร. ศราวุธ เลิศพลังสันติ และทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม เป็นผู้ให้ข้อมูล แก่ผู้ที่สนใจภายในงาน ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน

Scroll Up