วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ประเทศไทย

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) ร่วมกับ ASEAN Secretariats จัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “ASEAN PT Training Workshop on ISO/IEC 17043:2010 (E)” ภายใต้การสนับสนุนของ Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) โดยคุณสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน และ Dr. Faridah Hanim Ab Hanan หัวหน้าโครงการฯ และประธานคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์ยาง ร่วมกล่าวแนะนำโครงการ 

สำหรับการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เอ็มเทค ทำหน้าที่เป็นตัวแทนดำเนินการเพื่อจัดงานประชุมฯ โดยภายในงานประกอบด้วย ตัวแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม โดยวิทยากร คือ Mr. Leslie Coveney ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานระดับนานาชาติ และ เป็นผู้อำนวยการ Savant Technologies บริษัทให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ที่ให้คำปรึกษาทั้งองค์กรรัฐและเอกชนทั่วโลก วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านมาตรฐาน ISO/IEC 17043:2010 (E) ให้กับบุคลากรและตัวแทนจากองค์กรในทวีปอาเซียน เพื่อนำความรู้เหล่านี้ไปใช้พัฒนาและต่อยอดเพื่อพัฒนาประเทศในลำดับถัดไป 

นอกจากนี้ ได้มีการพาเยี่ยมชมกรมวิทยาศาสตร์บริการ หน่วยงานที่ให้บริการตรวจสอบและรับรองสินค้าและบริการด้วยระบบ MSTQ วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ของผู้ประกอบการ ในภาคการผลิตและบริการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย และวิสาหกิจชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พจมาน ท่าจีน รักษาการผู้อำนวยการกองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ เป็นผู้บรรยายและพาเยี่ยมชม

Scroll Up