วันที่ 28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
        ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา และคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต พัฒนาหุ่นฝึกช่วยชีวิตจากยางพารา ชุดอุปกรณ์แสดงข้อมูลขณะฝึกและเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติแบบสาธิต (AED Training) จัดนิทรรศการแสดงผลงาน ในงาน ASEAN Federation of Cardiology Congress (AFCC 2018)
        การช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นให้มีการหายใจกลับคืนสู่สภาพเดิมได้นั้น วิธีการช่วยผู้ป่วย คือ การผายปอด และการนวดหัวใจ แต่หากทำการนวดหัวใจโดยไม่มีความรู้และไม่ได้ผ่านการฝึกฝนก็จะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือได้ เพื่อส่งเสริมการสอนการช่วยชีวิตที่ได้มาตรฐาน เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา ได้ร่วมมือกับ คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต พัฒนาหุ่นจำลองสำหรับการฝึกช่วยฟื้นคืนชีพที่ทำจากยางพาราขึ้น ซึ่งหุ่นจำลองที่ได้มีความนิ่มคล้ายร่างกายมนุษย์ มีราคาถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศ และเป็นการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ 

        ทั้งนี้ เอ็มเทค เป็นหนึ่งในสมาชิกเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา ยังได้พัฒนาชุดอุปกรณ์ตรวจจับที่ถูกต้องแม่นยำและแสดงข้อมูลขณะฝึกนวดหัวใจสำหรับใช้งานร่วมกับหุ่นฝึกช่วยชีวิตจากยางพารา พร้อมทั้งจอแสดงข้อมูลสรุปหลังจากการฝึกในแต่ละครั้งด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกช่วยฟื้นคืนชีพ โดยผู้ฝึกสามารถรับรู้ข้อมูลได้ เช่น ความลึกและอัตราเร็วในการนวดหัวใจ ทำให้สามารถตอบสนองและปรับปรุงในระหว่างการฝึกได้ ซึ่งการพัฒนาชุดอุปกรณ์ดังกล่าว ได้รับคำแนะนำการใช้งานให้เหมาะสมกับการฝึกสอนจริงจากคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต

        นอกจากนี้ เอ็มเทค ยังได้พัฒนาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติแบบสาธิต (AED Training) พร้อมด้วยแผ่นอิเล็กโทรดสำหรับสาธิตที่มีราคาถูก เพื่อทดแทนการนำเข้าเครื่องจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพงกว่า โดยได้รับการแนะนำขั้นตอนการใช้งาน (AED Training) จากคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต เพื่อใช้ในการฝึกอบรมจริงในหลักสูตรการช่วยชีวิต “เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติแบบสาธิต (AED Training) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาที่สามารถวิเคราะห์จังหวะการเต้นของหัวใจและสามารถส่งกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นให้หัวใจบีบตัวอย่างเป็นจังหวะ หรือช็อกกล้ามเนื้อหัวใจที่สั่นพลิ้วให้หยุดสั่นแล้วกลับมาทำงานปกติอีกครั้ง”

Scroll Up