วันที่ 25 ตุลาคม 2561 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ สวทช. จัดกิจกรรม มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ตอน สนุกวิทย์ คิดไปกับพ่อ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รับทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือทำการทดลองฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง และมีผู้เชี่ยวชาญหรือพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำระหว่างปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนรักและสนใจวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น 

งานประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนัก เอ็มเทค โดยคุณอัครพล สร้อยสังวาลย์ และคุณกอบกุล อมรมงคลได้ร่วมกับผู้ช่วยนักวิจัย คุณเพ็ญนภา มุทิตามงคล และ คุณณัชชา ประกายมรมาศ เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมฐาน “Powerball อาหารเพื่ออนาคต” : พาวเวอร์บอล Power Ball และ พาวเวอร์เจล Power Gel โดยให้ความรู้ และได้รู้จักกับอาหารพลังงานสูงในรูปแบบต่างๆ จากการทดลองทำด้วยตัวเอง อร่อย ทำง่าย ได้สุขภาพ และดูดซึมและให้พลังงานอย่างรวดเร็ว โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 130 คน

แนวคิดของกิจกรรม มีที่มาจากผลงาน “ต้นแบบอาหารพลังงานสูงสำหรับพกพา” ที่ทีมวิจัยเอ็มเทค พัฒนาขึ้น เพื่อลดน้ำหนักสัมภาระจากอาหารสำเร็จรูปที่ทหารใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยจุดเด่นของผลงานวิจัย ช่วยลดน้ำหนักของเสบียงอาหารลง 35% ยังคงไว้ซึ่งพลังงานและคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม และช่วยเพิ่มพื้นที่สัมภาระสำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ ได้ด้วย

Scroll Up