14 พฤศจิกายน 2561 ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

     ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) โดย ดร.ดนุ พรหมมินทร์ นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์ หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ มอบรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยา จำนวน 59 คน โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานรับมอบ

   การดำเนินโครงการ การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุดำเนินการมอบรองเท้าแก่ผู้สูงอายุ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งในครั้งนี้ ได้รับการอำนวยความสะดวก และประสานงานโดยสำนักพัฒนาสังคม จังหวัดชลบุรี

ซึ่งการดำเนินการมอบรองเท้า เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการในโครงการ ซึ่งได้แก่
1. บันทึกข้อมูลส่วนตัว ตรวจสุขภาพเท้า เลือกขนาดรองเท้า สแกนเท้า 3 มิติ ตรวจวัดจุดศูนย์ถ่วงการลงน้ำหนักขณะยืน
2. มอบรองเท้เฉพาะบุคคลให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ทดลองเดิน ตรวจวัดการเดินและเก็บข้อมูล
3. ติดตามการใช้งานรองเท้าเฉพาะบุคคล ประมาณ 3 เดือน

     โครงการ  การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุใช้เทคโนโลยีสแกน 3 มิติ และซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย เข้ามาช่วยในการออกแบบรองเท้าให้มีความละเอียดและตรงตามรูปเท้าผู้สูงอายุแต่ละบุคคลมากขึ้น และยังลดขั้นตอน ลดวัตถุดิบในการทำรองเท้าเฉพาะบุคคล จากเดิมที่ต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถเฉพาะด้าน อีกทั้งต้องสิ้นเปลืองวัสดุในการขึ้นรูปเท้า และใช้ระยะเวลานานในการผลิตแต่ละคู่

Scroll Up