ขยะอาหาร เป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังประสบปัญหาและมีผลกระทบอย่างมาก ดังนั้นจึงเกิด “Lookie Waste” ขึ้น ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นบนมือถือที่มุ่งเน้นเพื่อตรวจสอบปริมาณของขยะอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหารจากการบริโภคในชีวิตประจำวัน แอพพลิเคชั่นนี้สามารถประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากขยะอาหารและจากบรรจุภัณฑ์ผ่านทางแนวความคิดตลอดวัฏจักรชีวิต นอกจากนี้ ยังนำเสนอผลกระทบในแง่มุมของสารอาหารเพื่อสื่อสารในรูปแบบของจำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบจากขยะอาหารที่เกิดจากการบริโภคของแต่ละคน อีกทั้งผลกระทบทางการเงินที่ผู้บริโภคต้องสูญเสียจากขยะอาหาร โดยการสื่อสารมุ่งเน้นเพื่อสนับสนุนให้ผู้บริโภคลดปริมาณการเกิดของขยะอาหารและสร้างความตระหนักต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเกิดขยะอาหาร

“Lookie Waste” พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของ UN Environment “The Resource Efficiency through Application of Life Cycle Thinking” (REAL) ได้รับทุนจากคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission: EC) ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องในแนวความคิดตลอดวัฏจักรชีวิต (Life cycle thinking) ของเอเชียและแปซิฟิกในโครงการ SWITCH-Asia และสามารถเชื่อมโยงกับหัวข้อ “การบริโภคที่ชาญฉลาด (ในครัวเรือนและสาธารณะ)” เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของขยะอาหารและเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Scroll Up