7-9 กันยายน 2560 ณ อาคาร 5 – 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) นำผลงานวิจัยไปจัดแสดงในงาน SIMA ASEAN THAILAND 2017 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังสนับสนุนให้เกษตรกร และผู้

ประกอบการตลอดสายการผลิตทางการเกษตร ได้รับทราบแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม ทางการเกษตรของไทย ตลอดทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในภาคเกษตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ในงานดังกล่าว    เอ็มเทคจัดแสดงผลงานวิจัยจากหน่วยวิจัยโพลิเมอร์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรอย่างครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการปลูกจนถึงกระบวนการขนส่ง อีกทั้งยังนำผลงานวิจัยนอนวูฟเว่นที่ใช้สำหรับการเพาะปลูก ได้แก่ Greenhouse Technologies, Nonwovens for Plant Cultivation , Machinery for plant cultivation , Packaging for Fresh Produce , ActivePAK ถุงหายใจได้, รวมถึงการจัดเสวนาในเรื่องของยางพารา

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. โดยหน่วยวิจัยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ ร่วมกับ         หน่วยงานพันธมิตร เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมพัฒนาที่ดิน และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. จึงได้ร่วมจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือ       แลกเปลี่ยนความรู้ ความพร้อมในด้านบุคลากรที่ทำวิจัยด้านเทคโนโลยียาง รวมถึงบุคคลทั่วไปจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการร่วมมือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียางต่อไปในอนาคตให้แก่ผู้เข้าที่สนใจเข้าร่วมงาน
เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางพาราหรือยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในโลก และมีผลกระทบอย่างมากต่อผู้คนหลายภาคส่วนในประเทศ เช่น เกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ผลิตยางดิบ อุตสาหกรรมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น      เมื่อพูดถึง “ยาง” ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย จึงได้รับความสนใจอย่างมากในทุกมุมมอง อีกทั้งเป็นนโยบายที่รัฐบาลกำลังสนับสนุน คือการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มาแปรรูปยางดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในประเทศและส่งออก ดังนั้นการใช้ยางพาราให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงต้องอาศัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาช่วยเพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม

Scroll Up