ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสมาคมเซรามิกส์ไทย ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการงาน ASEAN Ceramics 2017 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2560      ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อส่งเสริมความร่วมมืออุตสาหกรรมด้านเซรามิกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยภายในงานดังกล่าวศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้นำผลงานวิจัยภายใต้หน่วยวิจัยเซรามิกซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดเวทีการประชุมวิชาการ International Conference on Traditional and Advanced Ceramics (ICTA2017) เพื่อนำเสนอและจัดแสดงผลงานวิจัยทางด้านเซรามิกส์ ส่งเสริมความร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 40 ประเทศ

Scroll Up