ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) จัดแสดงผลงานวิจัยในงาน“มหกรรมนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1“ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมการแพทย์ ณ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น        เซ็นเตอร์  ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 โดยเอ็มเทคนำผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ไปจัดแสดงภายในงาน ได้แก่
1. นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วยมะเร็งกระดูก “กระดูกส่วนข้อโลหะต้นแขนเทียมส่วนบน” ซึ่งเป็นผลงานร่วมวิจัยกับกลุ่มแพทย์อนุสาขาเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อนราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย และบริษัท คอสโม เมดิเทค จำกัด
2. เทคโนโลยีเดนติสแกน DentiiScan 2.0 เป็นผลงานวิจัยระหว่างศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ         (เอ็มเทค) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
3. ต้นแบบห้องโดยสารรถพยาบาลแบบมีโครงสร้างรองรับการพลิกคว่ำซึ่งเป็นผลงานร่วมวิจัยระหว่างเอ็มเทค และ นาโนเทค ร่วมกับบริษัทสุพรีมซึ่งเป็นรถพยาบาลที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมเรียบร้อยแล้ว

งานดังกล่าวจัดขึ้นตามที่รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 โดยนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไทยไปขับเคลื่อนประเทศ เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ สู่การแข่งขันต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สร้างรายได้สู่ประชาชน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไทยไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัย การสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้น ยกระดับคุณภาพบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ทดแทนการนำเข้า เพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ โดยมอบหมายให้กรมการแพทย์ ดำเนินงานการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม ส่งเสริมให้มีการวิจัยด้านการแพทย์ (Medical Science) และการพัฒนารูปแบบการจัดระบบบริการทางการแพทย์ (Medical Service System) ที่เป็นนวัตกรรม

Scroll Up