8 – 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
       ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จัดแสดงผลงานวิจัย “อุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นทั่วไปเป็นรถเข็นไฟฟ้า M2E 1.1” ในโครงการตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณที่ 2562 ภายใต้ชื่อ “EEC’s Chonburi : Job IT & Career” โดยงานดังกล่าวจัดตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยมี ตัวแทนสถานประกอบการ ผู้ปกครอง ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน
       อุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นทั่วไปเป็นรถเข็นไฟฟ้า M2E 1.1 เป็นผลงานวิจัยจากทีมวิจัยชีวกลศาสตร์ กลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะทางชีวภาพ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้พัฒนาต้นแบบอุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นทั่วไปเป็นรถเข็นไฟฟ้า M2E 1.1 โดย M2E 1.1 นี้ ได้ผ่านการประเมินระดับเครื่องมือแพทย์ ด้วยการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า การป้องกันสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงของอุปกรณ์ โดย “ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)” เพื่อให้ผู้ใช้ M2E 1.1 มีความปลอดภัย มั่นใจในการใช้งาน
       ในการสร้างเครือข่ายนี้ ทางศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต M2E 1.1 พร้อมกับจัดสรรคู่มือการผลิตและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการผลิต ในการถ่ายทอดงานการผลิต เพื่อให้อาชีวศึกษาสามารถผลิต M2E 1.1 ได้อย่างถูกต้องและนำผลการผลิต M2E 1.1 จากหนึ่งในเครือข่ายนำร่อง ไปทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าและป้องกันสัญญาณรบกวนทางแมเหล็กไฟฟ้า โครงการนำร่องนี้ จะผลิต M2E 1.1 ให้อาสาสมัคร 10 คันในการประชาสัมพันธ์ครั้งแรก
       ส่วนทางอาชีวศึกษามีหน้าที่ จัดหาบุคลากรมารับถ่ายทอดวิธีการผลิต และสรรหานักศึกษาหรือนิสิตเพื่อให้นักศึกษาหรือนิสิตเหล่านี้สามารถผลิต M2E 1.1 ตามคู่มือการผลิต ทำงานได้อย่างถูกต้อง หลังโครงการนำร่อง นักศึกษาหรือนิสิตของแต่ละอาชีวศึกษาสามารถรับบริการการผลิตและควบคุมคุณภาพการผลิต M2E 1.1 ให้กับผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ โดยผู้ที่มีความประสงค์ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอาชีวศึกษาหรือออกหน่วยนอกสถานที่ เพื่อรับบริการตามที่อาชีวศึกษากำหนด รวมทั้งทำการซ่อมบำรุงหากเกิดความผิดปกติของอุปกรณ์ที่ได้รับการติดตั้งไปและแชร์ข้อมูลการผลิตและปัญหาแก่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สุดท้ายบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดพร้อมที่จะไปถ่ายทอดให้กับวิทยาลัยเทคนิคที่อื่น เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและขยายผลการผลิตของวิทยาลัยเทคนิคในประเทศ

Scroll Up