(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562) ที่ห้องประชุมบอร์ดรูม ชั้น 4 อาคารกลุ่มนวัตกรรม2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี: ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เดินทางเข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงานภายใต้สังกัด เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการผลักดันอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. คณะผู้บริหารศูนย์วิจัยแห่งชาติ และนักวิจัย ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอผลงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
     ดร.พสุ กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเห็นในศักยภาพและผลงานวิจัยของ สวทช. ที่ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ ซึ่งการเยี่ยมชมผลงานครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่กระทรวงอุตสาหกรรม และ สวทช. จะได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดขึ้น หารือความร่วมมือการวิจัยเฉพาะด้านมากขึ้น เพื่อช่วยเหลือภาคอุตสาหกกรรมต่างๆ โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่กระทรวงอุตสาหกรรมดูแลกว่า 1 แสนแห่ง และการนำเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปดูแลเรื่องระบบน้ำและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนร่วมกันหามาตรการต่างๆ สนับสนุนและผลักดัน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยต่อไป
     และในโอกาสนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) (สวทช.) ประกอบด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมประสานด้วยแสงเลเซอร์ (กลุ่มวิจัยโลหะและกระบวนการผลิต) เทคโนโลยีไบโอดีเซล และเทคโนโลยีแบตเตอรี่แพค (กลุ่มวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน) ผลงานด้านเทคโนโลยีการออกแบบและขึ้นรูปพลาสติก (กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ขั้นสูง) รวมทั้ง ผลงานด้านเทคโนโลยีจากยางธรรมชาติ (กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง) โดยมีคณะผู้บริหารและนักวิจัยให้การต้อนรับ

Scroll Up