วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562, อาคารเอ็มเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

นางสาวศิริวรรณ ตัณฑเวชกิจ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 41 รายจาก 16 สถาบันการศึกษา ก่อนเข้ารับการฝึกทักษะวิจัยในห้องปฏิบัติการของศูนย์ฯ โดยการดูแลจากกลุ่มวิจัยทางด้านต่างๆ ประกอบด้วย กลุ่มวิจัยการออกแบบวิศวกรรมและการผลิตขั้นสูง กลุ่มวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน กลุ่มวิจัยเซรามิกส์และวัสดุก่อสร้าง กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง และกลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะทางชีวภาพ นักเรียนกลุ่มนี้จะได้รับประสบการณ์จากนักวิจัยผ่านการทำงานในห้องปฏิบัติการจริง เป็นระยะเวลากว่า 2 เดือน

ในโอกาสนี้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการศึกษาต่างประเทศและการทำงานจริงจากนักวิจัยอาวุโสด้านการขึ้นรูปโลหะ คือ ดร. อัญชลี มโนนุกุล และถ่ายทอดความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์จาก ดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี และได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุทางกล และทดสอบวัสดุด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนนิ่งและจุลวิเคราะห์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่น้องนักเรียนในการศึกษา วิจัยทางด้านเทคโนโลยีวัสดุต่อไปในอนาคต

Scroll Up