วันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

ดร. อารี ธนบุญสมบัติ รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ASEAN Sustainable and Environmental Materials Workshop”  ที่จัดขึ้นโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมในการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน เช่น เทคโนโลยีการรีไซเคิล ตลอดจนนวัตกรรมเพื่อแปลงของเสียเป็นพลังงาน ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ กรอบการกำกับดูแล ตลอดจนกลยุทธ์ในการนำไปปฏิบัติ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัสดุต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมความยั่งยืนจากผู้เชี่ยวชาญในญี่ปุ่นและอาเซียน  และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายอาเซียนและเพิ่มโอกาสที่จะร่วมกันแก้ปัญหาขยะซึ่งประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนส่วนใหญ่มักพบปัญหาเดียวกัน เช่น ปัญหาการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะ และต้องการหาแนวทางการจัดการขยะอย่างเหมาะสม ดังนั้นการพัฒนาโครงสร้างและแนวทางในการจัดการ ตลอดจนการกำกับดูแลของเสียที่เหมาะสม จึงเป็นสิ่งที่สมาชิกอาเซียน ควรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ในบริบทของการจัดการขยะอย่างยั่งยืนและหารือเพื่อจัดการกับปัญหาขยะร่วมกันในระดับภูมิภาคให้สำเร็จ โดยมีนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานจากญี่ปุ่นและอาเซียน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 80 ท่าน

ดาวน์โหลดเอกสารการนำเสนอ คลิ๊กทีนี่

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ ภายใต้งาน “ASEAN Next 2019 : STI Leading towards Community Happiness”  โดยมุ่งหวังให้เกิดการขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างอาเซียนกับประเทศญี่ปุ่น ให้เกิดความร่วมมือที่สำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของประชาคมอย่างยั่งยืน รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน วทน. ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาคมทั้งในเชิงเศรษฐกิจและเชิงสังคม ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันของประชาคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรม ซึ่งจะสามารถนำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนในประชาคมอาเซียนต่อไป

Scroll Up