27 มีนาคม 2562 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เอ็มเทค ร่วมจัดสัมมนา เรื่อง “อุตสาหกรรมอาหารไทยก้าวไกล เพื่อสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพ” เวทีพูดคุยเพื่อร่วมเสริมสร้างความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ แนวโน้มและทิศทางของสังคมสูงวัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562 หรือ NAC2019 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี 

ดร.กฤษดา ประภากร รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน บรรยายกาศภายในงานมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากกว่า 200 ท่าน การสัมมนามีเนื้อหาครอบคลุมข้อมูลแนวโน้มและทิศทางของสังคมสูงวัย ตัวอย่างนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้สูงวัย กฎเกณฑ์และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์อาหารรองรับสังคมสูงวัยในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ 

วิทยากรหลากหลายให้เกียรติมาบรรยาย ได้แก่ พญ. นาฏ ฟองสมุทร จากโครงการที่พักผู้สูงอายุสวางคนิเวศ สภากาชาดไทย และกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ บรรยายเรื่อง สังคมสูงอายุในประเทศไทย และแนวโน้มในอนาคต, ผศ.ดร. ทพญ. ดุลยพร ตราชูธรรม จากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายเรื่อง ปัญหาการเคี้ยวและการกลืน และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุไทย, ดร. เนตรนภิส วัฒนสุชาติ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน บรรยายเรื่อง นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้สูงวัย, ดร. นิสภา ศีตะปันย์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ บรรยายเรื่อง ผลงานวิจัยการพัฒนาอาหารสำหรับผู้สูงวัยและผู้มีปัญหาการบดเคี้ยว, อ. วรัญญา เตชะสุขถาวร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายเรื่อง มาตรฐานอาหารสำหรับผู้มีปัญหาการเคี้ยว – การกลืน และ คุณจิตรา เศรษฐอุดม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) บรรยายเรื่อง ทิศทางการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการใช้เกณฑ์ IDDSI

นอกจากนี้ มีบริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก ITAP สวทช มาร่วมแสดงผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุให้ผู้เข้าร่วมได้ชิม อาทิ ผงชงจากมันเทศ เยลลี่สำหรับผู้สูงวัย มีผู้เข้าร่วมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัย  กำลังเป็นประเด็นสำคัญในหลายประเทศทั่วโลก จึงควรเตรียมความพร้อมในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอดจนงานวิจัยมาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้สอดรับกับสุขภาวะที่เปลี่ยนไปตามธรรมชาติของผู้สูงวัย     เพื่อก้าวเข้าสู่ความสูงวัยอย่างมีคุณภาพในอนาคต

                สนใจสอบถามข้อมูลหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/nac/2019

Scroll Up