27 มีนาคม 2562 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) จัดสัมมนาในหัวข้อ “สารอินทรีย์เรืองแสงและการใช้งาน” เปิดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนแนวโน้มการพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานสารอินทรีย์เรืองแสงในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นภายในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562 หรือ NAC2019 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี 

ดร. อารี ธนบุญสมบัติ รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กล่าวเปิดงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 80 ท่าน โดยมีวิทยากรจากสถาบันการศึกษาให้เกียรติมาบรรยาย ได้แก่ ศ. ดร. วินิช พรมอารักษ์ จากสำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี บรรยายหัวข้อเรื่อง Development of Solution Processable Deep – Blue Fluorescent Emitters for OLEDs, ผศ. ดร. รักเกียรติ จิตคติ จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บรรยายหัวข้อเรื่อง Charged Iridium(III) Complexes: The synthesis and applications และ รศ. ดร. นันทนิตย์ วานิชาชีวะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร บรรยายหัวข้อเรื่อง Fluorescent Organic Dyes for Chemical – sensor 

อีกทั้งยังมีนักวิจัยจาก สวทช. เป็นวิทยากรร่วมบรรยายด้วย อันได้แก่ ดร. รัฐพล เฉลิมโรจน์ จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ บรรยายหัวข้อเรื่อง Fluorescent Organic Dye for Bio-sensor, คุณอาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ บรรยายหัวข้อเรื่อง Detecting Device for Fluorescent, ดร. สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ บรรยายหัวข้อเรื่อง Pentahelicene derivatives for organic electronic devices

ในโอกาสนี้ ดร. ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้นำตัวอย่างผลงานสารอินทรีย์เรืองแสงที่สังเคราะห์ขึ้นมาจัดแสดงด้วย โดยสารกลุ่มนี้จะให้แสงที่ครอบคลุมช่วงแสงสีม่วงถึงสีแดง มีเสถียรภาพทางความร้อนสูง สามารถละลายทั้งในน้ำและสารละลายบัฟเฟอร์ ทั้งยังมีหมู่ฟังก์ชันที่สามารถเชื่อมต่อกับสารชีวโมเลกุลอย่างแอนติบอดี หรือดีเอ็นเอได้ มีประสิทธิภาพการเรืองแสง (quantum yield) สูง รวมถึงมีช่วงการเรืองแสงของสารกว้างจึงปราศจากการรบกวนของแสงที่ใช้ในการกระตุ้น ทำให้ไม่ต้องใช้เครื่องอ่านสัญญาณที่ซับซ้อนและมีราคาสูง

นอกจากนี้ คุณอาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้นำเครื่องตรวจวัดค่าการเรืองแสงมาจัดแสดงด้วย โดยเครื่องถูกออกแบบให้สามารถแสดงผลบนหน้าจอเครื่องได้ทันที ดูบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้ สามารถบันทึกทุกผลการวัดลง SD การ์ด ส่งผลการตรวจไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้เกี่ยวข้องได้โดยใช้ระบบ bluetooth หรือ wi-fi น้ำหนักเบาทำให้พกพาสะดวกเหมาะสำหรับใช้งานในภาคสนาม เครื่องตรวจวัดนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำในโรงงานและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้อีกด้วย

สนใจสอบถามข้อมูลหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/nac/2019

Scroll Up