วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ห้อง M120 อาคารเอ็มเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

กิจกรรมนำเสนอผลงานของนักเรียน ภายใต้โครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฝึกทักษะวิจัย เปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์ มีโอกาสเข้าฝึกทักษะการวิจัยร่วมกับนักวิจัยของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. และเรียนรู้การทำงานวิจัยของนักวิจัยอาชีพ เพื่อค้นหาความชอบและความถนัดของตนเองในเส้นทางวิชาชีพนักวิจัยในอนาคต เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกฝน เรียนรู้ และทำวิจัยภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของไทย สวทช. มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด 87 คน ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

เอ็มเทค ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ มีนักเรียนฝึกงาน จำนวน 39 คน จาก 16 โรงเรียน เข้าฝึกทักษะกับนักวิจัยในห้องปฏิบัติการด้านวัสดุศาสตร์กว่า 10 ห้อง อาทิ กลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะทางชีวภาพ กลุ่มวิจัยการออกแบบวิศวกรรมและการผลิตขั้นสูง กลุ่มวิจัยเซรามิกส์และวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แนวคิดการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ จากการฝึกทักษะวิจัยภายใต้ศูนย์แห่งชาติ เรียนรู้การทำงานเป็นทีม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการทำงานวิจัย เพื่อที่เยาวชนจะได้บูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ มุ่งมั่นสู่การเป็นนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ที่ดีต่อไปในอนาคต 

โดยในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ได้จัดการบรรยายนำเสนอสรุปผลงานในการเข้าฝึกทักษะในครั้งนี้ ตลอดช่วงเวลา 2 เดือน โดยมีนักวิจัยประกบเป็นพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำ นับเป็นการเปิดประสบการณ์ และเพิ่มพูนความสามารถให้กับนักเรียนมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์ สร้างความประทับใจให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมากoeglov87

Scroll Up