27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรกองทัพบก กรุงเทพมหานคร
     รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานและมอบประกาศนียบัตร ประกาศเกียรติคุณและแสดงความขอบคุณนักวิจัย ในงานแถลงข่าว “การนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ” อันได้แก่ “The 47th International Exhibition of Inventions Geneva” และ “The 30th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” (ITEX 2019)


     ทีมวิจัยวัสดุยางและการขึ้นรูปขั้นสูง กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน “The 47th International Exhibition of Inventions Geneva” นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 10-14 เมษายน 2562 จาก 2 ผลงานได้แก่

  • รางวัล Special Prize จาก China Delegation และ รางวัลเหรียญเงิน (Silver medal) ในสาขา Protection of environment-energy จากผลงาน “ ULA-Asphalt Latex: Ultra Low Ammonia Natural Rubber Latex for Mixing with Asphalt Cement in Road Construction”
  • รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze medal) ในสาขา Agriculture-Horticulture-Gardening จากผลงาน “BeThEPS: New Alternative Preservative for Extending Shelf Life of Fresh Natural Rubber Latex for Rubber Sheet Production”
Scroll Up